หน้าหลัก      ความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
   สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 
  
 
  พันธกิจ
   1. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผน และการประเมินแผนของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
   2. ประสานงานการจัดทำและประเมินแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   3. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดทำแผน  การสังเคราะห์โครงการ  การติดตามและประเมินแผน และจัดทำรายงานสรุป  การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดทำแผน การติดตามและประเมินแผนเสนอต่อผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย
   4. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
   5. กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสโมสรนักศึกษา หลักสูตร คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามระบบ
  

6. กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

   7. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
   8. จัดทำเอกสารการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและประสานงานการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
  
 
  วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
   2. เพื่อเป็นหน่วยงานติดตามและประเมินแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ
   3. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวม ประมวลผล และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผน และการติดตามและประเมินแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
   4. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพในระดับดีขึ้นไป
   5. จัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพตลอดจนวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการประเมินหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
   6. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
   7. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ประสานงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
   8. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายและระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
   9. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
   10. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย