หน้าหลัก      งานจัดการความรู้
  เทคนิคการสอน <14>
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์<2>
 คณะเศรษฐศาสตร์<1>
 • เทคนิคการสอน
 คณะนิติศาสตร์<3>
 • แนวการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลงาานทางวิชาการ<สรุปความรู้>
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน <Full Report>
 • เทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5<Full report>
 วิทยาลัยดุริยศิลป์<3>
 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร<2>
 คณะวิทยาศาสตร์<1>
 • การเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ กับนักศึกษา Gen-Y มหาวิทยาพายัพ <สรุปความรู้><Full Report>
 วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี<1>
 • ทฤษฎีและปฏิบัติ การบูรณาการวิชาการกับประสบการณ์สนามศึกษา<Full Report>
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค<1>
 • การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน สรุปความรู้
 เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/ตำรา<1>
 คณะบริหารธุรกิจ<1>
    
  เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย<5>
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์<1>
 คณะวิทยาศาสตร์<1>
 คณะนิติศาสตร์<1>
 • ทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ<Full Report>
 คณะบริหารธุรกิจ<1>
 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร<1>
 • แนวทางเพื่อพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ<Full Report>

  

 •  
 เทคนิคการเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนวิจัย<2>
 คณะนิติศาสตร์<1>
 คณะวิทยาศาสตร์<1>
 • แนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อชุมชน กรณีขอทุนวิจัยภายนอก (สกว.เชิงพื้นที่) ร่วมกับทุนของมหาวิทยาลัยพายัพ<สรุปความรู้><Full Report>
  เทคนิคการทำวิจัยชุมชน<4>
 คณะบริหารธุรกิจ<1>
 คณะพยาบาลศาสตร์แแมคคอร์มิค<2>
 คณะเภสัชศาสตร์<1>
 • การพัฒนางานวิจัยจากงานบริการวิชาการ<Full Report>
  เทคนิคการทำวิจัย<8>
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค<2>
 • เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนาทางกลุ่ม <สรุปความรู้>
 • เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน<สรุปความรู้>
 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร<1>
 คณะเภสัชศาสตร์<1>
 วิทยาลัยดุริยศิลป์<2>
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<1>
 • การทำงานวิจัยของอาจารย์
 คณะบริหารธุรกิจ<1>
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independence study - IS)<Full Report>
 คณะนิติศาสตร์<1>
 • เทคนิค การขอทุนวิจัย อย่างไร ให้ได้ไปต่างประเทศ<Full report>
  เทคนิคการทำวิจัยชั้นเรียน<1>
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค<1>
  เทคนิคการวัดและประเมินผล<1>
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค<1>
    
  เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา<2>
 คณะเภสัชศาสตร์<1>
 คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร<1>
 • วิธีการปลูกจิตสำนึกและการป้องกันเพื่อให้นักศึกษาไม่ทุจริต<Full Report>
  เทคนิคการจัดการ/การดูแลห้องปฏิบัติการ<1>
 คณะเภสัชศาสตร์<1>
 • ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ <Full Report>
    
  เทคนิคการพัฒนางาน<5>