หน้าหลัก      เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
  
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง/รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (TQF7)
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
  EXCEL สำหรับคำนวณคะแนนประเมินฯ ระดับหลักสูตร
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 หลักสูตรทุกระดับ
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 หลักสูตรทุกระดับ
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/วิทยาลัย
  
  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับฝ่าย/หน่วยงาน
  
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
  
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  
  แบบฟอร์ม ข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  

  

  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
 เอกสารเพื่อการเผยแพร่ภายใน
 เอกสารเพื่อการเผยแพร่จากภายนอก
Â

พ.ร.บ, กฎกระทรวง,

ประกาศกระทรวงฯ