หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

อบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

อบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี วันที่ 5 เมษายน 2560